100 Kulturmiljøer i Næstved Kommune

Næstved Kommune rummer mange spændende kulturmiljøer og Byrådet har i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2009-21 for Næstved Kommune, som er den første kommuneplan for den nye kommune, ønsket at gøre en særlig indsats for at bevare og synliggøre de værdier der ligger i kommunens kulturmiljøer. 

Karrebæk Kirke og Mølle
Karrebæk kirke og mølle

I kommuneplanen er der derfor udpeget 100 bevaringsværdige kulturmiljøer over hele kommunen og fastlagt retningslinjer for beskyttelse af kulturmiljøerne.

Den konkrete udpegning er sket i samarbejde med Næstved Museum, som også har udarbejdet den redegørelse for de enkelte kulturmiljøer, som fremgår af dette bilag til kommuneplanen.

Læs også om Næstved som Kulturarvskommune

Bevaring af kulturmiljøerne er væsentligt ud fra et historisk synspunkt. Det er vigtigt for vores identitet og forståelse af samfundet, at vi kan aflæse den historiske udvikling i de byer og landskaber, der omgiver os. Men bevaring af kulturmiljøerne er også væsentligt fordi en kommune med velbevarede kulturmiljøer sammen med god, velbevaret natur også er en kommune, som det er attraktivt at bosætte sig i og at etablere erhvervsvirksomhed i.

At et område udpeges som kulturmiljø er ikke ensbetydende med at der ikke kan ske udvikling i området. En del af de udpegede kulturmiljøer er f. eks beliggende i centrale dele af kommunens byer, hvor der nødvendigvis må ske fornyelse og udvikling. Her er det væsentligt at der sker en afvejning af interesserne så det sikres at grundlaget for, og formidlingen af, det udpegede kulturmiljø ikke forringes samtidig med at der skabes mulighed for den nødvendige fornyelse.

Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Kulturmiljøer kan omfatte både landskaber og bygninger og kan repræsentere træk fra hele samfundets udvikling fra forhistorisk tid og frem til i dag.

Med udvælgelsen af kulturmiljøer har det været væsentligt at vise bredden af kulturmiljøerne i Næstved Kommune. Der er udvalgt de bedste, mest velbevarede, eller mest karakteristiske eksempler indenfor de enkelte typer af kulturmiljøer. Der findes også andre bevaringsværdige kulturmiljøer i kommunen end dem, der er udpeget med denne kommuneplan og det er Byrådets ønske, at der med udpegningen og beskrivelsen af de 100 kulturmiljøer i Næstved Kommune bliver sat fokus på bevaring af kulturmiljøer generelt i kommunen.

Langt de fleste af de udpegede kulturmiljøer er privat ejede ejendomme og ofte er de ting, der kan true bevaringen af et kulturmiljø arbejder, der ikke kræver kommunens eller andre myndigheders godkendelse. Så bevaring af kulturmiljøer er i høj grad også op til de enkelte ejeres interesse for og viden om den værdifulde kulturarv, som man er ejer af. Næstved Kommune vil derfor i samarbejde med Næstved Museum og andre interessenter arbejde for at kulturmiljøværdierne i kommunen formidles på linje med f. eks. kommunens naturværdier.

Derudover vil Byrådet sikre, at der ved udarbejdelse af lokalplaner skabes sikkerhed for kulturmiljøernes bevaring, hvor der er behov for det ved større bygge- og anlægsarbejder.

Det er vigtigt at huske på, at stort set alle de udpegede lokaliteter stadig i er i brug i forbindelse med skov- og landbrugsdrift, bolig og erhverv m.m., og ofte er bygningerne m.v. i privat eje. Respekter derfor altid den private ejendomsret – de fleste af bygningerne kan ses fra offentlig vej

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019