81. Herlufsholm Skole, tidligere Skovkloster

Bilag til Kommuneplan 2009-2021 - 100 Kulturmiljøer i Næstved Kommune.

Fra kloster til Danmarks ældste kostskole

Herlufsholm Skole er beliggende ved Susåen og Herlufsholm Skov og er Danmarks ældste kostskole med en ikke helt almindelig historie. Kernen i anlægget er et benediktinerkloster fra 1135, Skovkloster, grundlagt af Peder Bodilsen. Han skænkede stiftelsen en betragtelig mængde gods samt Sct. Peders Kirke i Næstved. Kong Erik Lam gav desuden klostret store rettigheder over byen, som det beholdt middelalderen igennem. Ved reformationen 1536 tilfaldt alt kirkegods kongen, men først 1559 overførtes de sidste munke fra Skovkloster til Sorø og Antvorskov. I 1560 mageskiftede Frederik d. 2. Skovkloster med forskelligt gods til rigsråd og admiral Herluf Trolle (død 1565) og Birgitte Gøye (død 1574), der omdøbte stedet til Herlufsholm. Ved en fundats i 1565 – kort før Herluf Trolle død – grundlagde de skolen for ”adelige og andre ærlige mænds børn”, der skulle drives ved hjælp af indtægter fra det omfattende gods. Det har været kostskole siden. De middelalderlige bygninger var bevaret indtil 1819, men er dels blevet nedrevet og dels blevet restaureret om ombygget kraftigt i 1800-årene. Herlufsholm er blevet udvidet betydeligt i perioden fra 1960erne og frem til i dag, og komplekset består nu af en fin blanding af gamle og nye bygninger.
Den middelalderlige kirke ejes endnu af Herlufsholm Skole og Gods og inventaret er i særdeleshed præget af Herluf Trolle og Birgitte Gøye samt deres families gravminder og epitafier m.m. Til kirken hører en stor kirkegård, som rummer mange interessante og bevaringsværdige gravminder.

 

Kommentar

Kulturmiljøet er velbevaret. Herlufsholm er udpeget til kulturarvsareal (sb. nr. 040507-65). Hele det trefløjede klosteranlæg (opført i 1200-årene og senere ombygget 1868-70 af J.D. Herholdt inklusiv den østre gang ind mod klostergården opført 1502), skolebygningen (oprindeligt lade opført 1743, ombygget 1809-12 af Johan Georg Schwartzkopf og forhøjet 1852-53 af Johan Kretz), museumsbygningen (opført 1874-76 af J.D. Herholdt), musiklærerboligen (oprindelig sogneskole), rektorboligen (opført 1794 af Philip Lange) med rest af klostermur samt det bagved liggende bindingsværksudhus og sprøjtehuset, godsforvalterboligen (opført 1812 af Johan Georg Schwartzkopf) og ”Hvælvingebroen” over Susåen (opført ca. 1740, muligvis af Elias David Häusser) er alle fredet efter bygningsfredningsloven.

 

Sårbarhed

Bygningerne er sårbare overfor forfald og væsentlige ændringer af arkitektur og omgivelser.

 

Adgangsforhold

Der er offentlig adgang til Herlufsholm.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019