32. Karrebæk Kirke og Mølle

Bilag til Kommuneplan 2009-2021 - 100 Kulturmiljøer i Næstved Kommune.

Kirke og mølle som søkendingsmærke

Karrebæk kirke og mølle ligger højt i landskabet på en bakketop, tidligere kaldet Humlebjerg, og danner en markant landskabsprofil. Bygningerne ligger ved den befærdede vej mellem Næstved og Karrebæksminde, og profilen fungerer som kendingsmærke for Karrebæk, når man nærmer sig byen ad denne vej fra såvel landevejen som fjorden. Karrebæk er også interessant, idet al søværts trafik til og fra Næstved tidligere var tvunget til at passere helt ind under Karrebæk. Dette havde især betydning i middelalderen, da den der ejede Karrebæk, således beherskede søvejen til Næstved. I den tidlige middelalder var kongen ejer af både Karrebæk såvel som torvet i Næstved. Kongen skænkede torvet og handelen til Sct. Peders Kloster, senere Skovkloster, i 1140 og pantsatte senere også Karrebæk: For uden torvet havde Karrebæk ingen strategisk betydning.
Kirken er først opført omkring 1300 med nordkapel og hvælvinger fra 1400-årene samt tårn fra reformationstiden. Idet Karrebæk har været en betydningsfuld lokalitet allerede i den tidlige middelalder, kan det tænkes, at den nuværende kirke har haft en forgænger af træ og eventuelt en tilknyttet kongsgård. Kirken danner sammen med møllen og præstegården et område af stor bygningsmæssig værdi. Den hollandske vindmølle (opført 1858) lå oprindeligt i tilknytning til en møllegård, hvor der også var bageri og brødudsalg. I møllens storhedstid blev her fremstillet hvedemel, gryn, grovmel og foder. Så tidligt som i 1945 blev møllen solgt fra gården til en komité til møllens bevarelse. Møllen ejes nu af Næstved Kommune.
Over for kirken ligger Bethesda, tidligere Asylet, der blev opført som menighedspleje i 1880. Asylet blev drevet af Diakonissestiftelsen ved to diakonisser, som tog sig af børn og syge. Siden 1929 er ejendommen blevet lejet ud til privat beboelse. Kirkebakken 8 ejes i dag af foreningen bag Rødkilde lejrskole, men husede fra 1830 til 1939 Karrebæk skole.
Karrebæk Bygade, hvor trafikken mod Enø fra gammel tid har gået, karakteriseres af længehuse, der ligger helt ud til vejen.

 

Kommentar

Kulturmiljøet er delvist bevaret, idet møllegården ikke er bevaret. Møllen er fredet efter bygningsfredningsloven.

 

Sårbarhed

Kulturmiljøet og bygningerne er sårbare over for funktionstømning, forfald, nedrivning og væsentlige ændringer af arkitektur og omgivelser.

 

Adgangsforhold

Der er offentlig adgang til kirken. Den øvrige del af kulturmiljøet kan ses fra offentlig vej.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019