70. Næstved-Ringsted-banen / Midtbanen

Bilag til Kommuneplan 2009-2021 - 100 Kulturmiljøer i Næstved Kommune.

Næstveds sidst kommende jernbane

Banen mellem de to store sjællandske købstæder blev anlagt så sent som 1924 efter mange års politisk diskussion og planlægning. Efter åbningen af den sjællandske sydbane mellem Roskilde-Køge-Næstved-Masnedsund i 1870 opstod der i Næstved planer om oplandsbaner til Glumsø og Karrebæksminde. Planerne blev ikke realiseret. 30 år senere, i år 1900, blev der fremsat et privat forslag til en jernbanestrækning mellem Karrebæksminde-Næstved-Ringsted-Hvalsø-Frederikssund, men først i 1908 blev lovforslaget vedrørende banestrækningen endeligt vedtaget. Anlægget af banen voldte en del vanskeligheder. Arbejdet med Midtbanens delstrækning mellem Ringsted og Næstved blev forsinket bl.a. som følge af første verdenskrigs mangel på nødvendige materialer og dermed store prisstigninger. Først i efteråret 1916 kunne man starte på arbejdet i marken, men anlægsarbejdet begyndte imidlertid først for alvor efter krigens afslutning. Det var under de vanskeligst tænkelige forhold, banen blev anlagt, idet der ikke blot var varemangel, prisstig¬ninger og mangel på arbejdskraft, men den arbejdsstyrke, der kunne fremskaffes, kunne på grund af rationering og almindelig knaphed på fødevarer ikke forventes indlogeret hos private på egnen. Der etableredes derfor baraklejre for arbejderne ved Vrangstrup og Glumsø. Under anlæggelsen løb man ind i en del vanskeligheder blandt andet på grund af det kuperede terræn nord for Næstved samt uforudsete besværligheder ved anlægget og kostbare uheld med broer. I foråret 1924 stod banen endelig færdig og udmærkede sig blandt andet ved, at det var en af de første jernbanestrækninger med stenballast – hidtil havde man anvendt grus. Midtbanestrækningen mellem Ringsted og Frederikssund blev aldrig nogen succes og allerede i 1936 nedlagdes denne del af Midtbanen.
Stationer i Næstved Kommune: Rislev (nedlagt 1962), Søgaard ved Gelsted (trinbræt fra 1928, nedlagt 1936), Herlufmagle (nedlagt 1966), Glumsø, Tyvelse (trinbræt fra 1928, nedlagt 1962), og Vrangstrup (nedlagt 1962).
De gamle stationsbygninger i Herlufmagle, Glumsø og Vrangstrup eksisterer endnu. Stationsbygningerne på banestrækningen mellem Ringsted og Næstved er tegnet af arkitekt K.T. Seest og bærer præg af nyklassicismens stilfuldhed. Stationsbygningerne i Herlufmagle og Vrangstrup er ens.

 

Kommentar

Kulturmiljøets struktur er velbevaret. Banen eksisterer fortsat. Glumsø station er som den eneste fortsat i brug som station.

 

Sårbarhed

Stationsbygningerne er sårbare over for forfald og væsentlige ændringer af arkitektur og omgivelser. Baneanlægget er sårbart over for funktionstømning og forfald.

 

Adgangsforhold

Glumsø station er offentlig tilgængelig, mens de øvrige stationsbygninger er i privat eje.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019