Aflysning af lokalplaner

Byrådet har mulighed for at aflyse dele af, eller hele lokalplaner.

Jf. Planlovens § 33 har byrådet mulighed for, at aflyse dele af, eller hele lokalplaner, når planlægningen for området ikke længere findes nødvendig eller ikke er tidssvarende. Herefter gælder kommuneplanens rammebestemmelser for området. 

Byrådets beslutning om at ophæve en del af eller en hel lokalplan træffes på tilsvarende vis, som når der udarbejdes en ny lokalplan.

 

Aflysning af en lokalplan skal i 8 ugers høring efter samme regler som ved vedtagelsen af en lokalplan. Efter offentlighedsperioden vil Byrådet vurdere alle indkommende bemærkninger og ændringsforslag. Ved den endelige vedtagelse af forslaget om ophævelse kan der ske ændringer på grundlag af indkommende forslag, bemærkninger og indsigelser. Borgere, der berøres væsentligt af disse ændringer, får mulighed for at udtale sig. Herefter kan forslaget om aflysning endeligt vedtages.

 

Efter aflysning af en lokalplan vil det være det gældende Bygningsreglement og den gældende  Kommuneplans bestemmelser, der er gældende for ejendommen ved en byggesag. Dette betyder, at kommunen således ikke kan nægte at godkende et byggeri, når byggeriet overholder Bygningsreglementet. 

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendomme. Der er ikke krav om forudgående tilladelse til aktiviteter, der er i strid med kommuneplanen, og der kan heller ikke stilles vilkår med hjemmel i kommuneplanen. 

 

Men bestemmelserne i planloven § 12, stk. 2. og 3, giver Byrådet mulighed for at gribe konkret ind over for udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om ændret anvendelse, der er i strid med bestemmelser i kommuneplanen. 

Bestemmelsen i § 12, stk. 2, 1. pkt. giver kommunen mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i kommuneplanen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3, gør det muligt for Byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammedele. Bestemmelsen betyder, at Byrådet ikke behøver at nedlægge forbud efter planloven § 14 og tilvejebringe lokalplan for at få hjemmel til at modsætte sig den kommuneplanstridige bebyggelse eller anvendelse. Forudsætningen er imidlertid, at rammebestemmelserne i kommuneplanen er så klare og præcise, at der ikke kan være tvivl om, at den ønskede bebyggelse eller anvendelse er i strid med bestemmelserne. 

 

Ophævelsen af lokalplanen er et retsligt spørgsmål, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagevejledning

 

Zonestatussen for et område vil ikke blive ændret i forbindelse med aflysningen af en lokalplan.  

 

Loven opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling. Aflysninger af lokalplaner skal også screenes i henhold til loven.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019