Anmodning om udarbejdelse af lokalplan

Et ønske om udarbejdelse af en lokalplan skal sendes til Team Byplan, Center for Plan og Erhverv. Her kan du se, hvilke oplysninger vi skal have for at kunne behandle et ønske om ny lokalplan.

Hvem skal anmodning om ny lokalplan sendes til?

Anmodning om ny lokalplan med tilhørende bilag sendes til:

E-mail:

eller

Byplan, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

 

 

Hvilke oplysninger skal medsendes?

Anmodningen skal indeholde en række oplysninger som anført i de følgende afsnit om basisoplysninger og projektoplysninger.

Tegningsbilag skal fremsendes elektronisk i fx pdf-format og være målfast i et gængs målestoksforhold.

 

 

Basisoplysninger som skal medsendes

  • Ejerforhold jf. tingbogen. Fremsendes anmodningen af andre end ejeren, skal der medsendes dokumentation fra ejeren om adkomst samt en fuldmagt.
  • Lokalplanområdets adresse, matrikelbetegnelse, zonestatus og areal. Hvis området er stort, kan det være en god idé at vise det på et kort.
  • Delområde jf. kommuneplanen samt evt. gældende lokalplaner og byplanvedtægter.
  • Lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse og om denne er i overensstemmelse med kommuneplanen (jf. kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer og delområdets rammebestemmelser) eller andre gældende planer. Er der ikke overensstemmelse, gøres der rede for den planlægningsmæssige begrundelse for fravigelsen samt hvilke konkrete ændringer af kommuneplanen eller andre planer, der forudsættes.

 

 

Projektoplysninger som skal medsendes

Der vedlægges forslag til bebyggelsesplan, indtegnet på kommunens grundkort, suppleret med beskrivelse for lokalplanområdet med angivelse af:

a. Områdets afgrænsning og eventuelle opdeling i anvendelsesområder og etaper.

b. Bebyggelsens placering, anvendelse, højde, etageantal, etageareal og bebyggelsesprocent.

c. For boligbebyggelse oplyses antal, type og størrelse af boliger. For erhvervsbebyggelse oplyses desuden bygningsvolumen og virksomhedsklasse. Hvis der påtænkes byggeri med offentlig støtte skal dette angives.

d. Ved lokalplaner til realisering af konkrete byggeprojekter vises bebyggelsens udformning, facader samt materiale- og farveanvendelse.

e. Der vedlægges plan, indtegnet på kommunens grundkort, med placeringen af eksisterende bebyggelse, beplantning og terræn (terrænkurver).

f. Der oplyses om eventuel bygnings- og landskabsfredning, bevaringsværdige bygninger (jf. kommuneplanen), naturbeskyttelsesinteresser og lign. På planen angives planlagt nedrivning.

g. Beliggenhed, størrelse og indretning af opholdsarealer (jf. byggeloven) og fælles friarealer (jf. kommuneplanen). Arealernes størrelser angives både for de enkelte delarealer og det samlede areal.

h. Placering af adgangsveje og parkeringsarealer med redegørelse for parkeringsdækningen.

 

 

Projektoplysninger som kan medsendes

i. Planlagt fældning og rydning af eksisterende beplantning samt terrænkurver for evt. terrænregulering ud over en halv meter skal angives.

j. Øvrige oplysninger af betydning for en vurdering af projektet, herunder særligt oplysninger om, hvordan projektet bidrager til et bæredygtigt byggeri og miljø.

k. Placering af evt. regnvandsbassin, hvis dette bliver nødvendigt. Der henvises til spildevandsplanen.

l. Foranstaltninger til reduktion af eventuel støjbelastning fra naboarealer, veje eller jernbaner. Hvis der planlægges for et støjramt areal, skal der medsendes dokumentation for, at støjproblemet kan løses. Der henvises til planlovens § 15a.

 

 

Hvor finder jeg oplysninger?

Informationer på kort - Næstved Kommune

Geodatastyrelsens frie data - download af landkort, matrikelkort og Danmarks højdemodel

Kommuneplanen

Lokalplanlisten

Lokalplanprocessen

Byggesagsbehandling

Spildevandsplanen

Planloven på retsinformation.dk

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019