Dispensation fra lokalplaner

Byrådet kan dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

Planens principper er udtrykt i formåls- og anvendelsesbestemmelserne, derudover omfatter principperne også den planlagte struktur, herunder fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer. 

 

Ansøgninger om dispensation fra lokalplaner skal i offentlig høring i mindst 2 uger hos;

  • Ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen 
  • Naboerne til det område der er omfattet af planen og andre, som efter Byrådets vurdering har interesse i sagen 
  • Foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som over for Byrådet har fremsat anmodning om at blive orienteret om ansøgninger 
  • Klageberettigede landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser

 

Undtaget fra kravet om høring er: 

  • Tilfælde, hvor en forudgående høring efter Byrådets skøn er af underordnet betydning for de pågældende personer og foreninger mv. 
  • Dispensation, der gives i medfør af byggelovens § 22, stk. 3, til opførelse af mere end et enfamiliehus til helårsbeboelse på en ejendom 
  • Dispensation fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse 

 

Dispensationer skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser for det enkelte område og have en planmæssig begrundelse.

Enhver dispensationsansøgning skal vurderes konkret og der kan ikke gives generelle dispensationer. 

Videregående afvigelser forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan.

Når Næstved Kommune har modtaget og behandlet en ansøgning om dispensation, vil kommunen sendte ansøgningen i 14 dages nabohøring. Efter endt høring vil kommunen behandle de indkommende høringssvar, hvorefter Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal tage endeligt stilling til om der eventuelt skal gives dispensation.  

Ansøgninger om dispensation bedes sendt til Byplan, Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, så vidt muligt elektronisk på

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019