Klagevejledning

Hvis du vil klage over en lokalplan.

 

Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger, efter du har modtaget afgørelsen, eller den er offentliggjort. 

Du kan klage over Næstved Kommunes afgørelse truffet efter planloven, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen eller udformningen af en lokalplan, en dispensation eller en afgørelse ligger inden for lovens rammer.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage. Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen er også klageberettiget, hvis de har vedtægter eller love, som dokumenterer formålet, og at de er repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på hjemmesiden www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk

Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagens sendes gennem klageportalen først til Næstved Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Næstved Kommune på Klageportalen. Vi sender herefter klagen videre til nævnet med vores bemærkninger, medmindre vi beslutter at genoptage sagen. Du modtager besked, når klagen er modtaget i nævnet. 

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019