Processen for en lokalplan

Processen for udarbejdelse af en ny lokalplan er opdelt i 6 faser.

1. Principgodkendelse

Hvis det vurderes, at der skal udarbejdes lokalplanforslag, enten på baggrund af anmodning herom eller i forbindelse med realisering af et projekt, som kræver det, præsenteres dette for Plan- og Ejendomsudvalget. Plan- og Ejendomsudvalget principgodkender at der udarbejdes lokalplanforslag.

Dette gør sig dog ikke gældende hvis der er tale om en pligtlokalplan, som kommunen kan og skal igangsætte udarbejdelse af. Dette kan ske uden at Plan- og Ejendomsudvalget skal principgodkende igangsættelse. En pligtlokalplan skal laves, hvis en bygherre anmoder om en lokalplan i forbindelse med et projekt, som er i overensstemmelse med kommuneplanen i et område, hvor der endnu ikke er udarbejdet en lokalplan.

 

 

2. Udarbejdelsen

Efter igangsættelse af udarbejdelse af lokalplanforslag er godkendt, skal forslaget udarbejdes. Forslaget udarbejdes enten af Center for Plan og Miljø eller af bygherrens konsulent.

Udarbejdelsen indeholder bl.a. en indledende miljøscreening, som kan følges op ad en miljøvurdering, hvis screeningen viser dette, og sker i samarbejde med kommunens tekniske centre samt bygherre.

 

 

3. Byrådets/Plan- og Ejendomsudvalgets godkendelse af lokalplanforslag

Som udgangspunkt skal Byrådet godkende lokalplanforslaget før det sendes i offentlig høring.

Hvis lokalplanforslaget har karakter af at være ukompliceret er det kun Plan- og Ejendomsudvalget, som skal godkende lokalplanforslaget.

 

 

4. Offentlig høringsfase

Når lokalplanforslaget er godkendt til offentlig fremlæggelse, bliver det sendt i offentlig høring. Det sker i en periode på mindst 8 uger, og der afholdes altid et borgermøde i denne periode. Interesserede kan i denne periode indsende deres bemærkninger til forslaget. Når høringsperioden er afsluttet, bliver bemærkninger behandlet og eventuelle rettelser tilføjes lokalplanforslaget inden endelig godkendelse.

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder, ind­­til der er vedtaget og offentliggjort en ende­lig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget.

 

 

5. Byrådets endelige godkendelse af lokalplan

Efter behandling af bemærkninger udarbejdes en byrådsindstilling med tilrettet lokalplanforslag og kommentering af de under offentlighedsfasen indkomne bemærkninger. Byrådet træffer herefter beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Ligesom ved godkendelsen af lokalplanforslaget vil det kun være Plan- og Ejendomsudvalget, der skal godkende endelig vedtagelse af en ukompliceret lokalplanen.

 

 

6. Offentliggørelse

Når den endelige lokalplan er godkendt, skal denne offentliggøres senest 8 uger efter den endelige vedtagelse i Byrådet/Plan- og Ejendomsudvalget.

Det vil være muligt i op til 4 uger efter endelig godkendelse af lokalplanen, at klage over retlige spørgsmål relateret til den måde, en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan eller en afgørelse truffet på baggrund heraf, strider imod planloven.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019