Overtrædelse af lokalplaner

Kommunen skal sørge for, at planloven samt vedtagne lokalplaner overholdes.

Efter planlovens § 51, stk. 1, skal kommunen sørge for, at loven og vedtagne regler (lokalplaner) efter loven overholdes. Kommunen skal ifølge lovens § 51, stk. 5, sørge for, at et ulovligt forhold bliver bragt i orden, med mindre forholdet er af underordnet betydning. Det er ejeren til enhver tid og eventuelt brugeren, der ifølge § 63, stk. 1, har pligt til at lovliggøre forhold som ikke er tilladt efter gældende lokalplan. Et ulovligt forhold kan lovliggøres på 2 måder, via juridisk- eller fysisklovliggørelse.

 

For at få et forhold lovliggjort, kan kommunen give ejeren eller brugeren af en ejendom et påbud. Inden kommunen beslutter, om der skal gives påbud, foretager kommunen en partshøring og varsling af påbud efter forvaltningslovens § 19, stk. 1. Af varslingen af påbuddet vil det fremgå hvordan forholdet kan lovliggøres.

 

Et påbud, som kan blive kommunens næste skridt, kan man som udgangspunkt ikke klage over jf. planloven. Man kan dog klage ifølge § 58, stk. 4, hvis man mener, at forholdene på ens ejendom er lovlige eller ikke omfattet af planlovens bestemmelser. Det er et såkaldt retligt spørgsmål. 

 

Hvis kommunen vurderer, at der kan være tale om en lovovertrædelse, kan det medføre straf. Ifølge retssikkerhedsloven § 10 skal kommunen oplyse, at man ikke har pligt til at give oplysninger, som kan have betydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse. Det er frivilligt, om man vil benytte sig af retten til at komme med bemærkninger til sagen. Man skal være opmærksom på, at hvis man vælger at udtale sig, vil oplysningerne kunne anvendes senere i sagens forløb.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019