Byggesagsgebyr

Gebyr for byggesagsbehandling 2020

Takstblad og instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer er udarbejdet i overensstemmelse med Byggelovens § 28 og bygningsreglement 2018, §7 og §39.
Kategori 1  - Simple konstruktioner
Garager, carporte, udhuse, gæstehuse, drivhuse, overdækkede terrasser.
Overdækninger.
Teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet.
Om og tilbygning af ovenstående .
Fast gebyr kr. 1.062,00
Kategori 2 – Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse  m.v.
Enfamiliehuse, dobbelthuse, sommerhuse,  række-, klynge og kædehuse,
alle med lodret lejlighedsskel.
Tilbygninger til ovenstående, herunder udestuer, tagetager m.v.
Nedrivningstilladelser
Kr. pr. time  682,00
Kategori 3 – Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger
af begrænset kompleksitet, herunder maskinhaller, ridehaller (uden publikumsfaciliteter) og lign.
Industri- og lagerbygninger i 1 etage samt åbne overdækninger.
Om- og tilbygninger til ovenstående 
Nedrivningstilladelser
Kr. pr. time  682,00
Kategori 4 – Andre faste konstruktioner m.v.
Vindmøller, satellitantenner med en diameter over 1 m, antennesy-
stemer til radiokommunikation (master og mobilantenner)
Vindmøller, solenergianlæg.
Tankanlæg, siloer , gylle-/ajlebeholdere, møddinger og lign.
Skilte, pyloner, flagstænger, belysning, markiser,  legepladser m.v.
Nedrivninger.
Om og tilbygninger til ovenstående 
Kr. pr. time  682,00
Kategori 5 – Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri.
Byggearbejder som ikke kan henføres til ovenstående kategori 1 – 4.
Etageboligbebyggelse, erhvervs- og industribebyggelse.
Stalde, gartnerier samt ridehaller med publikumsfaciliteter.
Ikke certificerede transportable konstruktioner jf. bilag 9 skema 1 i bygningsreglementet.
Grave Støbetilladelser, byggemodninger, forsyningsarbejder i jord,
Terrænreguleringer m.v.
Nedrivninger.
Om- og tilbygninger til ovenstående. 
Kr. pr. time 682,00
Øvrige gebyrer:     
Byggeskadeforsikring. 
(Efter udløb af fristen på 1. erindringsskrivelse)
Kr. pr. uge 7.746,00
Meddelelse af dispensationer eller helhedsvurdering  ved byggearbejder der ikke kræver anmeldelse.  Kr. pr. time  682,00

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Byggemyndighed
Telefon: 5588 6110
E-mail:
Sidst opdateret den 22. januar 2020