Ligestillingspolitik

Det skal sikres, at der er lige muligheder for de ansatte i Næstved Kommune.

Formål

Næstved Kommunes personalepolitik i forhold til ligestilling skal bidrage til, at der sikres stadig mere lige muligheder for ansatte i Næstved Kommune. Ligestilling skal personalepolitisk fremme en alsidig sammensætning og udvikling af medarbejdere med henblik på at udvikle kvaliteten i arbejdet.

 

Værdier

Næstved Kommunes personalepolitik bygger på 4 værdier, herunder værdien Respekt. Om den grundlæggende Respekt, hedder det i personalepolitikken blandt andet: ”Vores grundholdning er, at vi møder hinanden med respekt – både fagligt og personligt… Det er grundlæggende, at vi respekterer andre kollegers synspunkter, baggrunde og måde at gribe tingene an på. Det betyder, at vi skal være gode kolleger uanset holdninger til politik, personlige værdier og overbevisninger. Det skal vi, fordi vi bygger på mangfoldighed og anerkender hinanden som kolleger og mennesker. Alle er ligestillet, uanset køn, alder, religion, etnicitet, hudfarve, seksuel orientering eller lignende.”

Begreber som mangfoldighed, respekt, anerkendelse og at se det bedste i hinanden er grundlaget for at se og forstå ligestilling i Næstved Kommune. Næstved Kommune accepterer ikke diskrimination og negativ forskelsbehandling af nogen art. Det gælder i forhold til køn, men det gælder også i forhold til alder, etnisk baggrund, sprog, handicap, religion, politisk eller anden anskuelse.

Der skal sikres en personalesammensætning, der afspejler lokalsamfundet. Kønsmæssigt, etnisk, aldersmæssigt m.v.

 

Konkrete indsatsområder

Ligestilling er mere end formel ligestilling. Ligestilling skal komme til udtryk i alle virksomheders og arbejds-pladsers dagligdag. Det er derfor afgørende, at det enkelte MED-udvalg drøfter og sikrer efterlevelse af det grundlæggende værdigrundlag: At bygge på respekt og ligeværd, at anerkende hinanden og at se mangfoldighed som en ressource.

At lade ligestilling komme til udtryk i det daglige arbejde betyder blandt andet, at der ikke sker negativ forskelsbehandling af medarbejdere eller ansøgere ved ansættelse, forfremmelse, forflyttelse, efteruddannelse/kompetenceudvikling, orlov, afskedigelse, løn- og ansættelsesvilkår m.v.

Næstved Kommune arbejder derfor aktivt for, at der kønsmæssigt bliver lige løn for ligeværdigt arbejde. Det betyder blandt andet, at Næstved Kommune ønsker, at der så vidt er sammenlignelige løn- og ansættelsesvilkår for sammenlignelige funktioner. Det betyder, at løn- og ansættelsesvilkårene inden for for eksempel servicefagene bør udvikles.

Udviklingssamtaler er afgørende i sikringen af lige og rige muligheder for udvikling. Der er derfor ret til en udviklingssamtale, når en medarbejder – kvinde eller mand – vender tilbage efter endt orlov, hvad enten der er tale om barselsorlov, plejeorlov eller anden orlovsform.

Ligestilling betyder ikke, at man kan fravige kravet om at ansætte de bedst kvalificerede ansøgere ved at se bort fra de nødvendige kvalifikationskrav. Ligestilling betyder ikke, at der sikret en særlig fortrinsret til særlige grupper. Ligestilling betyder, at Næstved Kommune aktivt arbejder med de grundvilkår, der gør, at den enkelte medarbejder får lige muligheder for udfoldelse i sit arbejdsliv. Konkret forventes det af virksomhederne i forbindelse med ansættelser, at ansættelsesudvalgets sammensætning virker fremmende for ligestilling – i forhold til køn, alder, etnicitet m.v. Det er endvidere afgørende, at ansættelsesudvalgene sikrer, at stillingsopslag udformes, så det er synligt, at mangfoldighed er en ressource på kommunens arbejdspladser.

Begge køn skal så vidt muligt være repræsenteret inden for alle sektorer og arbejdsområder, lederniveauer m.v. Næstved Kommuner arbejder for at der skal rekrutteres og uddannes flere personer med anden etnisk baggrund.

Næstved Kommune arbejder for at sikre mænd og kvinder lige rammer og vilkår for at komme i position til leder-stillinger. Der skal arbejdes for en forholdsmæssig andel af kvinder i leder- og chefstillinger - ikke mindst på arbejdspladser, hvor hovedparten af de ansatte er af det ene køn. I forbindelse med lederuddannelse og ledertalentudvikling sikres hensyn til kønsmæssig ligestilling, men der skal samtidig aftales rammer, der sikrer, at medarbejdere med anden etnisk baggrund indgår i sådanne kommunale programmer og udviklingsaktiviteter.

Det er et lederansvar at handle tjenstligt, hvis en ansat oplever diskrimination og negativ forskelsbehandling fra en eller flere kolleger. Det er også et lederansvar at sikre mulighed for støtte til den ansatte fra for eksempel TrivselsHotline, hvis den ansatte er blevet ringeagtet eller omtalt/tiltalt nedladende på grund af køn, alder, religion, etnicitet, hudfarve, seksuel orientering m.v. uanset om den diskriminerende adfærd er sket fra en kollega eller en person uden for den kommunale organisation.

Kontakt

Center for Koncernservice
Telefon: 5588 5600
Sidst opdateret den 8. april 2019