Afgørelsesfrister

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt for at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Afgørelsesfrister

Næstved Byråd har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet en afgørelse. Der er sager, som af forskellige grunde, tager længere tid. Det kan være pga. manglende dokumentation, afbud til møder eller langvarige lægelige undersøgelser. Hvis det er tilfældet, får ansøgeren besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.
Der vil være situationer, hvor sagsbehandlingen først kan gå i gang, når ansøger har afleveret de nødvendige oplysninger. De oplysninger, der er nødvendige til sagens behandling, vil normalt fremgå af ansøgningsskemaet.
Når der er anført hverdage, skal det forstås som arbejdsdage (mandag til fredag). Kalenderdage dækker over 7 dage pr. uge. Når der i en frist står 'op til', er det fordi, det afhænger af udbetalingstidspunkterne.

 

Beskæftigelse

Ansættelse med løntilskud

Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12
Frist: 3 måneder
Kvitteringsbrev: Ja

Befordringsgodtgørelse

I forbindelse med tilbud efter kap. 10 og 11 i 'Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats'. Forudsætter at den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet gennemføres og retur, er mere end 24 km.
Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats § 82
Frist: 10 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Tilskud til anslåede udgifter ved at deltage i beskæftigelsestilbud

I forbindelse med tilbud efter kap. 10 og 11 i 'Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats'.
Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats § 83
Frist: 10 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Fleksjob

Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension.
Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats § 2, stk. 1, nr. 7 samt §§ 69 - 70
Frist: 12 måneder
Kvitteringsbrev: Ja

Førtidspension - Afgørelse af, om der skal rejses pensionssag

Kommunalbestyrelsen afgør, om sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension.
Lov: Lov om Social pension, § 18
Frist: 18 måneder
Kvitteringsbrev: Ja

Hjælpemidler

Arbejdsredskaber, arbejdspladsindretninger og undervisningsmateriale.
Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats §§ 76 - 77
Frist: 6 måneder
Kvitteringsbrev: Ja

Mentorordning

Ved introduktionen af en person til en arbejdsplads.
Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats §§ 78 - 81
Frist: 6 måneder
Kvitteringsbrev: Ja

Ordinære uddannelsesforløb

Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, § 32, stk. 1. nr. 3
Frist: 3 måneder
Kvitteringsbrev: Ja

Personlig assistance

Forudsætter lægelig dokumentation og jobbeskrivelse
Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats §§ 76 - 77
Frist: 6 måneder
Kvitteringsbrev: Ja

Revalidering

Forudsætter lægelig dokumentation for varig og væsentlig nedsat arbejdsevne – færdig ressourceprofil - evt. afklaringsforløb.
Lov: Lov om Aktiv Socialpolitik, §§ 46 - 47
Frist: 6 måneder
Kvitteringsbrev: Ja

Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb

Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, § 32, stk. 1. nr. 2
Frist: 3 måneder
Kvitteringsbrev: Ja

Vejledning og opkvalificering, Jobsøgning

Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, § 32, stk. 1. nr. 1
Frist: 3 måneder
Kvitteringsbrev: Ja

Virksomhedspraktik

Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, §42.
Frist: 3 måneder
Kvitteringsbrev: Ja

 

Bolig

Beboerindskudslån

Ansøgning om lån eller garanti for lån til beboerindskud
Lov: Lov om individuel boligstøtte
Frist: Op til 1 måned
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen
Læs mere om Lån til beboerindskud

 

Børn og unge

Underholdsbidrag

Underholdsbidrag overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012

 

Børnetilskud

Børnetilskud overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012

Børne og ungeydelse

Børne- og ungeydelse overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012

 

Økonomisk friplads

Ansøgning om friplads
Lov: Bekendtgørelse om dagtilbud af 23-7-2007
Frist: Op til 14 dage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen
Læs mere om Betaling og tilskud

Barseldagpenge

Barseldagpenge overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. december 2012.

Merudgifter

Dækning af merudgifter ved forsørgelse af et handicappet eller kronisk sygt barn i hjemmet.
Lov: Servicelovens § 41
Frist: 1 måned
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen
Læs mere om Tilskud til børnehandicap 

 

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der forsørger et handicappet eller kronisk sygt barn i hjemmet.
Lov: Servicelovens §42
Frist: 1 måned
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen
Læs mere om Tilskud til børnehandicap 

 

Vedligeholdelsestræning

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der forsørger et handicappet eller kronisk sygt barn i hjemmet.
Lov: Servicelovens § 44, jf. § 83 og § 86, stk. 2
Frist: 1 måned
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Hjemmetræning

Dækning af udgifter i forbindelse med hjemmetræning af et handicappet barn.
Lov: Servicelovens § 32, jf. § 50
Frist: 6 måneder
Kvitteringsbrev: Ja

Ledsagerordning for 12–18 årige handicappede unge

Maks. 15 timers ledsagelse om måneden til unge, der på grund af handicap ikke kan færdes alene.
Lov: Servicelovens § 45
Frist: 1 måned
Kvitteringsbrev: Ja

Hjælpeforanstaltninger til børn og unge med særligt behov for støtte

Foranstaltninger på baggrund af en § 50-under­sø­gelse.
Lov: Servicelovens § 52
Frist: 6 måneder fra beslutning om at iværksætte § 50-undersøgelse
Kvitteringsbrev: Ja
Læs mere om Særlig støtte

Psykologisk vurdering

I forbindelse med specialundervisning.
Lov: Folkeskoleloven § 12, stk. 2
Frist: 10 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen
Læs mere om Specialundervisning

Socialpædagogisk friplads i daginstitution

Delvis eller fuld dækning af egenbetaling, når ophold i dagtilbud må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.
Egenbetaling er den del af betalingen, der er tilbage, når økonomisk friplads er fratrukket.
Lov: Dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4
Frist: 1 måned fra økonomisk beregning er foretaget i Borgerservice (se økonomisk friplads)
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Socialpædagogisk friplads i fritidstilbud (SFO)

Delvis eller fuld dækning af egenbetaling, når ophold i fritidstilbud (SFO) må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.
Egenbetaling er den del af betalingen, der er tilbage, når økonomisk friplads er fratrukket.
Lov: Dagtilbudslovens § 63, stk. 1, nr. 4
Frist: 1 måned fra økonomisk beregning er foretaget i Borgerservice (se økonomisk friplads)
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Socialpædagogisk friplads i klubtilbud

Delvis eller fuld dækning af egenbetaling, når ophold i klubtilbud må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.
Egenbetaling er den del af betalingen, der er tilbage, når økonomisk friplads er fratrukket.
Lov: Dagtilbudslovens § 76, stk. 1, nr. 2
Frist: 1 måned fra økonomisk beregning er foretaget i Borgerservice (se økonomisk friplads)
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Plads i dagtilbud

Ved opskrivning i forbindelse med barselsorlov.
Lov: Dagtilbudslovens § 23, stk. 2 og 3
Frist: Garantidato 28 dage efter behovsdato
Kvitteringsbrev: Ja
Læs mere om Opskrivning og udmeldelse

Plads i dagtilbud, tilflytter

Ved opskrivning i forbindelse med tilflytning til kommunen, eller når et barn ikke tidligere har været skrevet op til dagtilbud.
Lov: Dagtilbudslovens § 23, stk. 4
Frist: 3 måneder
Kvitteringsbrev: Ja
Læs mere om Pladsgaranti og visitering for tilflyttere

Plads i dagtilbud, fremtidigt behov

Ved opskrivning et år før behovsdato.
Lov: Dagtilbudslovens § 23, stk. 4
Frist: Garantidato er lig med behovsdato
Kvitteringsbrev: Ja
Læs mere om Opskrivning og udmeldelse

 

Økonomisk hjælp

Kontanthjælp, Starthjælp

Forsørgelse for ikke-forsikrede ledige der står til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke har ” formue”.
Lov: Aktivlovens § 11
Frist: 10 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen
Ansøgning fås ved henvendelse til Jobcenteret

Enkeltydelse

Kommunen kan yde hjælp til (efter lovgivningen) rimeligt begrundede enkeltudgifter.
Lov: Aktivlovens § 81 Integrationslovens § 35
Frist: 15 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen
Ansøgning fås ved henvendelse til BorgerService i Rådmandshaven

Sygebehandling

Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling m.m.
Lov: Aktivlovens § 82 Integrationsloven § 36
Frist: 15 hverdage - psykolog, fysioterapi og tandbehandling 20 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen
Ansøgning fås ved henvendelse til BorgerService i Rådmandshaven

Særlig hjælp vedrørende børn

Kommunen kan yde hjælp til udgifter ved samvær med børn.
Lov: Aktivlovens § 83 Integrationsloven § 37
Frist: 15 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen
Ansøgning fås ved henvendelse til BorgerService i Rådmandshaven

Forsørgelse for forældreløse børn

Kommunen kan yde hjælp til forsørgelse af børn, der har mistet deres biologiske forældre.
Lov: Aktivlovens § 84 Integrationslovens § 38
Frist: 10 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Flytning

Kommunen kan yde hjælp til en flytning.
Lov: Aktivlovens § 85 Integrationsloven § 39
Frist: 15 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Tilskud til fleksjob

Til arbejdsgivere der har en fleksjobber ansat eller selvstændige visiteret til fleksjob.
Lov: Beskæftigelseslovens § 71
Frist: 10 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Introduktionsydelse

Ydelse efter integrationsloven.
Lov: Integrationslovens § 25
Frist: 10 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen
Ansøgning fås ved henvendelse til BorgerService i Rådmandshaven

Førtidspension - Tilkendelse af førtidspension

Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension, jf. § 17, stk. 1, 3. pkt., og § 18.
Lov: Lov om Social pension, § 21
Frist: 3 måneder - lovbestemt frist
Kvitteringsbrev: Ja - udfærdiges af Jobcenter

Ledighedsydelse

Arbejdsløshedsdagpenge til personer visiteret til fleksjob, der opfylder betingelserne for at modtage ledighedsydelse.
Lov: Aktivlovens §§ 74 og 74 A, B, C, D, E, F, G, H, I
Frist: 10 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen
Anmodning udfyldes af Jobcenteret

Sygedagpenge

Sygedagpenge hvor ydelsen sendes til den sygemeldte borger.
Lov: Lov om sygedagpenge kap. 12
Frist: Op til 20 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Sygedagpenge - refusion til arbejdsgiver

Refusion til arbejdsgivere der udbetaler løn under sygdom.
Lov: Lov om sygedagpenge § 54
Frist: 25 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Skånejob – ansættelse med løntilskud

Lov: Beskæftigelsesloven § 12
Frist: 10 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

 

Omsorg og sundhed

Hjemmehjælp

Ved akut behov kan afgørelse træffes straks og hjælpen kan iværksættes fra time til time.
Lov: Servicelovens § 83
Frist: 10 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Midlertidige ophold

Lov: Servicelovens § 84
Frist: 40 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Socialpædagogisk støtte

Lov: Servicelovens § 85
Frist: 60 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Træning

Lov: Servicelovens § 86
Frist: 10 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Egen hjælper

Lov: Servicelovens §§ 94 og 95
Frist: 80 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Hjælpeordning

Lov: Servicelovens § 96
Frist: 80 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Ledsageordning

Lov: Servicelovens § 97
Frist: 40 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Kontaktpersonordning for døvblinde

Lov: Servicelovens § 98
Frist: 40 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Nødvendige udgifter i forbindelse med handicap

Lov: Servicelovens § 100
Frist: 80 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Behandling af stofmisbrugere

Lov: Servicelovens § 101
Frist: 14 kalenderdage - lovbestemt frist
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter

Lov: Servicelovens § 102
Frist: 50 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Beskyttet beskæftigelse og samværstilbud

Lov: Servicelovens §§ 103 og 104
Frist: 40 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Optagelse i midlertidige og varige botilbud

Lov: Servicelovens §§ 107 og 108
Frist: 60 hverdage
Kvitteringsbrev: Ja

Kropsbårne hjælpemidler

Lov: Servicelovens § 112
Frist: 10 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Hjælpemidler i hjemmet

Lov: Servicelovens § 112
Frist: 20 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Nødkaldeanlæg

Ved akut behov kan afgørelse træffes straks og hjælpen iværksættes fra time til time.
Lov: Servicelovens § 112
Frist: 5 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Støtte til køb af bil

Lov: Servicelovens § 114
Frist: 10 måneder
Kvitteringsbrev: Ja

Boligændringer - mindre

Lov: Servicelovens § 116
Frist: 10 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Boligændringer - omfattende

Lov: Servicelovens § 116
Frist: 12 måneder
Kvitteringsbrev: Ja

Individuel handicapkørsel (Movia)

Lov: Servicelovens § 117
Frist: 10 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Pasning af nærtstående med handicap

Lov: Servicelovens § 118
Frist: 10 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Plejeløn ved pasning af døende - sygeplejeartikler m.v.

Lov: Servicelovens § 119
Frist: 5 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Visitation til plejebolig og ældrebolig

Ved ønske om optagelse på garantiventeliste er der lovgivningsmæssigt fastsat en frist for tilbud om bolig på 2 måneder. Boligen skal være indflytningsklar 2 uger efter fristens udløb.
Lov: Lov om almene boliger §§ 54 57
Frist: 5 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Pensionsforhøjelse/frakendelse/kontrol/hvilende pension/overflytning til anden pension

Lov: Pensionslovene
Frist: 12 måneder
Kvitteringsbrev: Ja

Bistand- og plejetillæg

Lov: Pensionslovene
Frist: 5 måneder
Kvitteringsbrev: Ja

Helbredstillæg - ydelser omfattet af tilskudskort

Lov: Pensionslovene
Frist: 0 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen
Læs mere om Helbredstillæg

Helbredstillæg - briller, fodbehandling, protese

Lov: Pensionslovene
Frist: 14 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen
Læs mere om Helbredstillæg

Personligt tillæg - individuel behandling

Lov: Pensionslovene
Frist: 15 hverdage
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen
Læs mere om Personligt tillæg

§ 3. Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.
Stk. 2. Kommunen fastsætter en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. (Retssikkerhedslovens §3)

 

Aktindsigt efter forvaltningsloven og offentlighedsloven

Lov: Forvaltningsloven
Frist: 7 arbejdsdage efter modtagelsen.
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen.
Læs mere om forvaltningsloven

Lov: Offentlighedsloven.
Frist: 7 arbejdsdage efter modtagelsen.
Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen.
Læs mere om offentlighedsloven

Kontakt

Næstved Kommune
Telefon: 5588 5588
E-mail:

Svartider

Næstved Kommune besvarer alle henvendelser i løbet af 15 arbejdsdage.
Hvis vi ikke kan afgøre sagen i løbet af 15 arbejdsdage, vil du modtage en besked om, hvor lang tid det vil tage.
Undtagelserne fra denne regel finder du under det aktuelle emne på denne side.

Sidst opdateret den 9. december 2019