Midlertidigt jordoplag på Næstved Renseanlæg på Ydernæs

5. april 2018

Næstved Kommune har den 5. april 2018 givet midlertidig tilladelse til udvidelse af karteringspladsen til oplag af jord fra kloakrenovering, på adressen ved Fjorden 18, 4700 Næstved. Overskudsjorden placeres midlertidig på indrettet plads, hvor der udtages jordprøver, som analyseres, inden jorden endelig bortskaffes til genanvendelse.

 

Næstved Kommune har givet tillægsgodkendelse til midlertidig jordoplag på Næstved Renseanlæg på Ydernæs

Du kan se hele tillægsmiljøgodkendelsen i PDF ved at klikke her

Lovgivning og klagevejledning
Godkendelsen er givet efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven og kan på klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage, skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet og sendes via klageportalen. Klageportalen finder du, som link på forsiden af www.nmkn.dk. Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være sendt via klageportalen

senest den 3. maj 2018.

En klage er først registret i klageportalen, når der er indbetalt et gebyr (se mere om gebyrordningen på www.nmkn.dk).

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 5. april 2018