Landzonetilladelse - Sorøvej 69

9. april 2019

Næstved Kommune har i uge 15/2019 givet landzonetilladelse på Sorøvej 69

Landzonetilladelse til etablering af ca. 900 m2 ridebane på matr. nr. 42a, Næsby By, Næsby, beliggende Sorøvej 69, 4171 Glumsø.

Læs afgørelsen


Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn du vil klage til og logger på portalen med NemId. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 7. maj 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 9. april 2019