Vi har meddelt tilladelse til et dræningsprojekt ved Helgesvej 68, 4160 Herlufmagle

10. august 2018

Tilladelsen omfatter regulering af eksisterende dræn ved Helgesvej 68, 4160 Herlufmagle.

Du kan hente vores afgørelse som pdf.
Tilladelse til regulering af dræn, Helgesvej 68, 4160 Herlufmagle (pdf. nyt vindue)

Hvis du har interesse i sagen, kan du indhente yderligere oplysninger i sagen ved henvendelse til Center for Miljø og Natur, tlf. 5588 6190 eller  

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages af ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger. Klagen skal være indgivet senest den 07.09.2018.

Klagen sendes via klageportalen, som du kan finde et link til på forsiden af www.nmkn.dk Klagen sendes gennem klageportalen til Næstved Kommune.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privat personer og 1800 kr. for organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 30. august 2018