Øget indvindingstilladelse til indvinding af 50.000 m³ grundvand

6. august 2018

Næstved Kommune har meddelt en øget indvindingstilladelse til at indvinde op til 50.000 m3 grundvand pr. år til Reedtzholm vandværk.

Næstved Kommune har meddelt en øget tilladelse til at indvinde optil 50.000 m3 pr. år til Reedtzholm vandværk

Læs afgørelsen her. (pdf, nyt vindue)

Afgørelsen er truffet efter § 20 og 21 i vandforsyningsloven.

Næstved Kommune har vurderet at afgørelse om tilladelse af ovenstående ikke er omfattet af VVM-pligt.

Se VVM-screeningskema her (pdf, nyt vindue) og læs afgørelsen om ikke-VVM-pligt her. (pdf, nyt vindue)

Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 448 af 10. maj 2017 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer. Klagefristen udløber den 3.september 2018.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Næstved Kommune har foretaget en VVM screening og vurderet, at en øget indvinding på op til 50.000 m3 grundvand pr. år til fra vandværkets i alt 8 boringer ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Indvindingstilladelserne vurderes ikke, at være omfattet af VVM-pligt.
Afgørelsen om ikke-VVM pligt kan påklages i henhold til planlovens §§ 50-54 i BEK. nr. 448 af 10. maj 2017 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Klageportalen som oplyst ovenover.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 30. august 2018