Indvindingstilladelser til Hindholmvej 36 og Fyrendalvej 29

1. august 2019

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til Hindholmvej 26 og Fyrenhalvej 29 til indinving af hver 10 m³ grundvand pr. år til brug på ejendommene.

 Næstved Kommune har meddelt to tilladelser til indvinding af hver 10m³ vand pr. år.

Læs afgørelsen til Hindholmvej 36, 4262 Sandved her (pdf, nyt vindue)

Læs afgørelsen til Fyrendalvej 29, 4262 Sandved her (pdf, nyt vindue)

Afgørelsen er truffet efter § 20 og 21 i vandforsyningsloven.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer. Klagefristen udløber den 29.8.2019.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage via Nævnenes Hus til Miljø og Fødevareklagenævnet https://www.naevneneshus.dk/.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 1. august 2019