Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

15. august 2019

Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Haldagermaglevej 9, 4250 Fuglebjerg.

Afgørelsen er truffet efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven og efter retningslinjer i bekendtgørelse om jordvarmeanlæg, nr. 240 af 27. februar 2017.

Du kan se afgørelsen HER

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer. Klagefristen er fire uger efter afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige senest den 12. september 2019.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage via Nævnenes Hus til Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 15. august 2019