Landzonetilladelse - Screening for VVM - over for Lundvej 12

16. august 2019

Næstved Kommune har i uge 33/2019 givet landzonetilladelse / screening for VVM til etablering af minivådområde over for Lundvej 12, Vallensved.

Næstved Kommune har modtaget ansøgning om etablering af minivådområde på matrikel 1a Lund By, Vallensved - over for Lundvej 12, 4700 Næstved. Etablering af minivådområde er omfattet af bilag 2 pkt. 10f og 10g i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25/10/2018, hvorfor kommunen har vurderet, om der skal udarbejdes en miljøvurdering (VVM). Kommunen har vurderet, at der ikke skal udføres en miljøvurdering af minivådområdeprojektet. 

Kommunen annoncerer samtidig landzonetilladelse til etablering af samme minivådområde efter planlovens § 35, stk. 1 heri til udlæg af eventuelt overskudsjord i lavning på samme matrikel. 
Minivådområdet skal bidrage til at reducere næringstilførsel til Karrebæk Fjord.

Læs afgørelsen (landzonetilladelsen)

Læs afgørelsen (VVM-screening)

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.
 
Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 13. september 2019. For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail: 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 16. august 2019