Etablering af minivådområde, Teglværksvej 68, 4736 Karrebæksminde

14. august 2019

Næstved Kommune har meddelt en tilladelse efter vandløbsloven til etablering af et minivådområde på Teglværksvej 68, 4736 Karrebæksminde.

Du kan hente vores afgørelse som pdf.
Vandløbsafgørelse (pdf., nyt vindue)

Hvis du har interesse i sagen, kan du indhente yderligere oplysninger i sagen ved henvendelse til Center for Plan og Miljø, tlf. 5588 6190 eller  


Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger. Klagen skal være indgivet senest den 11.09.2019.
Afgørelsen kan påklages af ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen.

Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk Du logger ind via Nemid. Du kan læse mere om klageregler på www.naevneneshus.dk 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 14. august 2019