Forslag til Lokalplan 087

6. februar 2018

Forslag til Lokalplan 087 for et boligområde syd for Baunehøj, er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2018

Formålet med lokalplanen

Lokalplanens formål er:

  • At udlægge lokalplanområdet til helårsboligformål i form af åben/lav fritliggende parcel- og dobbelthuse, og tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse. 
  • At fastlægge rammerne for boligbebyggelsens ydre fremtræden i omfang og materialer.
  • At ny bebyggelse tilpasses lokalplanområdets topografi.
  • At lokalplanområdet får en grøn karakter med levende hegn langs stier, veje og fællesarealer.
  • At lokalplanområdet skal tilpasses fremtidige klimaforandringer ved integrering af LAR-løsninger.
  • At sikre en sikker afvikling af trafikken i området, herunder sikrer adgang til områdets eksisterende og fremtidige stisystemer. 

Se Lokalplanforslag 087 her

Borgermøde
I forbindelse med offentlighedsperioden afholdes der borgermøde torsdag den. 22. februar 2018 kl. 16.30 til 18.00 i Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved.

6 ugers offentlig høring
Forslaget er fremlagt fra den 06. februar 2018 til den 20. marts 2018. Derefter vil Plan- og Erhvervsudvalget tage stilling til sagen.

Lokalplanforslaget kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside, www.naestved.dk/forslag og er fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice, Næstved Hovedbibliotek, indenfor normal åbningstid.

Dine muligheder
Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 20. marts 2018.

Miljøvurdering
Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk

Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 06. marts 2018.

Midlertidige retsvirkninger
For ejendomme der er omfattet af lokalplanforslaget gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.


 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 6. februar 2018