Etablering af plansilo på Tulvej 5, 4700 Næstved

8. februar 2018

Næstved Kommune har vurderet, at etablering af en plansilo til ensilage på Tulvej 5, 4700 Næstved ikke kræver miljøgodkendelse efter §16a i husdyrbrugloven.

Richard Tersteeg ønsker at etablere en plansilo til opbevaring af ensilage på Tulvej 5, 4700 Næstved. Plansiloen vil få et grundareal på 1152m². Bredden vil blive 18 meter og længden 64 meter inklusiv randbelægning. Etableringen svarer delvist til en ændring af den eksisterende plansilo, som renoveres og udvides. Plansiloen skal anvendes til opbevaring af ensilage til malkekvægbesætningen på ejendommen.

Næstved Kommune vurderer, at plansiloen ikke kræver, at der bliver udarbejdet en ny miljøgodkendelse.

Hvis du har interesse i sagen, kan du rette henvendelse til Næstved Kommune og få tilsendt en kopi af afgørelsen. Du skal rette henvendelse til Center for Plan & Miljø på tlf. 5588 6150 eller på mail

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 8.3.2018. Du klager via. Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder er gebyret kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 8. februar 2018