Landzonetilladelse - Bækkeskov Stræde 23

11. januar 2019

Næstved Kommune har i uge 02/2019 givet landzonetilladelse på Bækkeskov Stræde 23

Landzonetilladelse til udvidelse af Fjordkroen på matr. nr. 2æ, Bækkeskov Hgd., Everdrup, beliggende Bækkeskov Stræde 23, 4733 Tappernøje.

Læs afgørelsen


Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn du vil klage til og logger på portalen med NemId. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 8. februar 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 11. januar 2019