Landzonetilladelse - Holmager 32

30. januar 2019

Næstved Kommune har i uge 05/2019 givet landzonetilladelse på Holmager 32

Landzonetilladelse til placering af genopførelse af stuehus, opførelse af hestestald, samt dispensation fra åbeskyttelseslinjen på matr. nr. 49s, Glumsø By, Glumsø, beliggende Holmager 32, 4171 Glumsø.

Læs afgørelsen


Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn du vil klage til og logger på portalen med NemId. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 27. februar 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 30. januar 2019