Ny affaldstype på Suså Landevej 75 i Herlufmagle

31. januar 2019

RGS 90 NORDIC A/S Herlufmagles anlæg på Suså Landevej 75 i Herlufmagle har fået tilladelse til sortering af den kommunalt husstandsindsamlede fraktion, som består af metal, glas og plast

RGS 90 NORDIC A/S Herlufmagles anlæg på Suså Landevej 75 i Herlufmagle modtager, neddeler, sorterer og transporterer affald.

På anlægget er der miljøgodkendelse fra 2007 til at modtage og behandle affald. I 2014 er det givet tillæg til modtagelse og neddeling af PCB-holdigt, farligt affald.

Affaldsselskabet AffaldPlus indsamler affald fra ca. 144.000 husstande på Midt-, Vest- og Sydsjælland. I efteråret blev der indført en affaldsordning, hvor husstande skal sortere affaldet yderligere. Herunder skal metal, glas og plastik kommes i samme beholder.

RGS 90 Nordic A/S Herlufmagle ønsker at foretage en sortering af den kommunalt husstandsindsamlede fraktion, som består af metal, glas og plast forud for levering til videre behandling hos AffaldPlus. Der er tale om en grovsortering, som sker maskinelt med rundsorterer og vindsigte. Arbejdet vil ske indendørs i lukket hal på tæt belægning med begrænset oplagstid og -kapacitet. 
Denne tillægsgodkendelse giver tilladelse til modtagelse, behandling og opbevaring af husstandsindsamlet metal, glas og plastik indendørs. Oplaget må maksimalt være på 500 tons.

Tillæg til miljøgodkendelse kan læses her i PDF

Klagevejledning 
Godkendelse er meddelt efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer. 
Klagefristen er 4 uger efter afgørelses- /offentliggørelsesdato. Du klager via Klageportalen, som findes på https://naevneneshus.dk . Din klage sendes automatisk gennem Klageportalen til Næstved Kommune. 
En klage til Miljø og Fødevareklagenævnet er pålagt et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner. 
Virksomheder og organisationer skal betale 1800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller giroindbetaling. Hvis gebyret ikke betales inden for en fastsat frist, afvises klagen. 
For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes hus – https://naevneneshus.dk
Eventuel klage skal ske senest den 28. februar 2019


Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter dato for afgørelsen eller hvis den påklages, Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse. 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 31. januar 2019