Forslag til Lokalplan 093 og Kommuneplantillæg nr. 7

15. februar 2019

Forslag til Lokalplan 093 for et Solcelleanlæg Øst for Blangslev sendes hermed i høring i 8 uger.

Forslag til Lokalplan 093 for et Solcelleanlæg Øst for Blangslev, giver mulighed for at opføre ca. 67 ha. Solcelleanlæg. Anlægget omkranses af et 5 m. bredt beplantningsbælte som skal skærme anlægget, integrere det i landskabet og sikre nærmeste naboer fra gener. Lokalplanområdet ligger ved Sneserevej øst for Blangslev og nord for Fårup. Området afgrænses af en eksisterende transformerstation mod nord, men er ellers præget af åbne marker og levende hegn.

Anlægget vil i fremtiden komme til at producere ca. 60 MW, svarende til elforbruget for 16.000 husstande. Anlægget har derfor væsentlig betydning for Næstved Kommunes klimaplan (vedtaget i 2008), hvor kommunes CO2 udledning reduceres betydeligt frem mod 2030.

Formålet med lokalplanen

Lokalplanens formål er:

At give mulighed for opførelse af et Solcelleanlæg Øst for Blangslev på ca. 67 ha.

At solcelleanlægget fremstår harmonisk i landskabet.

At der udlægges areal til beplantningsbælte for at skærme og derved sikre, at solcelleanlægget indpasses i landskabet.

At sikre hensyn til boliger på naboejendomme.

8 ugers offentlig høring, lokalplan 093 
Forslaget er sendt i offentlig høring fra d. 15.02.2019 til d. 15.04.2019. Derefter vil Plan- og Erhvervsudvalget tage stilling til sagen. 

Lokalplanforslaget kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside, www.naestved.dk/forslag og er fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice, Næstved Hovedbibliotek, indenfor normal åbningstid.

Link til Lokalplan 093

4 ugers offentlig høring, kommuneplantillæg nr. 7
Forslaget er sendt i offentlig høring fra d. 15.02.2019 til d. 18.03.2019. Derefter vil Plan- og Erhvervsudvalget tage stilling til sagen.

Kommuneplantillægget kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside, www.naestved.dk/forslag og er fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice, Næstved Hovedbibliotek, indenfor normal åbningstid.

Link til Kommuneplantillæg nr. 7

Dine muligheder
Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

Indsigelser vedr. Lokalplan 093 skal være Næstved Kommune i hænde inden d. 15.04.2019.
Indsigelser ved. Kommuneplantillæg nr. 7 skal være Næstved Kommune i hænde inden d. 18.03.2019

Miljøvurdering
Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 18.03.2019.

Midlertidige retsvirkninger
For ejendomme der er omfattet af lokalplanforslaget gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 15. februar 2019