Miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Tybjergvej 4, 4160 Herlufmagle

2. januar 2020

Næstved Kommune har den 30.12.2019 meddelt miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Tybjergvej 4, 4160 Herlufmagle.

Susanne og Bent Jeppesen har ansøgt om en miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Tybjergvej 4, 4160 Herlufmagle. Der er ansøgt om en produktion af søer, smågrise og slagtesvin i de eksisterende stalde med et samlet produktionsareal på 4.111 m². Der sker ingen anlægsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Næstved kommune meddeler godkendelse til de ansøgte ændringer. Læs afgørelsen her (pdf, nyt vindue).

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 30.1.2020. Du klager via. Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du også kan finde vejledningen.. Klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder er gebyret kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 2. januar 2020