Landzonetilladelse - Lundebakkevej 11

6. januar 2020

Næstved Kommune har i uge 2/2020 givet landzonetilladelse på Lundebakkevej 11

Landzonetilladelse til etablering af en 500 m2 sø på matr. nr. 23a, Kalby By, Holme-Olstrup, beliggende Lundebakkevej 11, 4684 Holmegaard.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 3. februar 2020.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Næstved Kommune
Kontakt Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail: