Etablering af minivådområde, Fensmarkvej 2B, 4160 Herlufmagle

17. januar 2020

Næstved Kommune har meddelt landzone- og vandløbstilladelse til etablering af et minivådområde på Fensmarkvej 2B, 4160 Herlufmagle.

Vi har desuden efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil give miljøproblemer.

Du kan hente vores afgørelser som pdf.
Vandløbsafgørelse (pdf. Nyt vindue)
Landzoneafgørelse (pdf. Nyt vindue)
Miljøvurdering (pdf. Nyt vindue)

Hvis du har interesse i sagen, kan du indhente yderligere oplysninger i sagen ved henvendelse til Center for Plan og Miljø, tlf. 5588 6190 eller

Klagevejledning
Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet via klageportalen inden 4 uger. Klagen skal være indgivet senest den 14.02.2020.
Vandløbsafgørelsen kan påklages af ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen.
Afgørelsen efter miljøvurderingsloven kan påklages af alle med retlig interesse i miljøvurderingen.
Landzoneafgørelsen kan påklages af alle med retlig interesse i afgørelsen samt visse organisationer og foreninger.
Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn du vil klage til og logger på med Nemid. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.
Du kan læse mere om klageregler på www.naevneneshus.dk eller i de meddelte afgørelser.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 17. januar 2020