Indvindingstilladelse til indvinding af op til 500 m3 grundvand pr. år til Suså Landevej 12, 4160 Herlufmagle

23. januar 2020

Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til Suså Landevej 12, 4160 Herlufmagle til at indvinde optil 500 m3 grundvand pr. år til markvanding.

 

Læs afgørelsen her (pdf, nyt vindue)

Afgørelsen er truffet efter § 20 og 21 i vandforsyningsloven.

Næstved Kommune har vurderet, at afgørelse om tilladelse af ovenstående indvindingstilladelse  ikke er omfattet af VVM-pligt.

Se VVM- screeningsskema og læs afgørelsen om ikke VVM her (pdf, nyt vindue)

Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 1225 af den 25.10.2018 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer. Klagefristen udløber den 20.2.2020.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage via Nævnenes Hus til Miljø og Fødevareklagenævnet link https://naevneneshus.dk/.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Næstved Kommune har foretaget en VVM screening og vurderet, at en fortsat vandindvinding på 500 m3 grundvand pr. år til vandværkets boring med DGU nr. 216.648  ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Ændringen i indvindingstilladelsen vurderes ikke, at være omfattet af VVM-pligt.

Denne afgørelse kan påklages i henhold til §§ 50-54. Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Nævnenes Hus til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som oplyst ovenover.

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 23. januar 2020