Landzonetilladelse - Glumsø Slagtehus A/S

21. januar 2020

Næstved Kommune har i uge 4/2020 givet landzonetilladelse til Glumsø Slagtehus A/S.

Plan- og Erhvervsudvalget har den 13. januar 2020 givet en lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af en parkeringsplads ved Glumsø Slagtehus A/S samt etablering af en jordvold. 

Læs afgørelsen


Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 7. februar 2020.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 21. januar 2020