Landzonetilladelse - Ellekærvej 5

9. juli 2019

Næstved Kommune har i uge 28/2019 givet landzonetilladelse på Ellekærvej 5, 4160 Herlufmagle.

Der gives landzonetilladelse til opførelse af et drivhus på ca. 80 m² til brug for virksomhed på matrikel 3a, Kagstrup By, Skelby beliggende Ellekærvej 5, 4160 Herlufmagle.

Læs afgørelsen.


Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 6. august 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail: 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 11. juli 2019