Tilladelse til jordvarmeanlæg Fællesejevej 32 og Kirkebakken 66

6. juni 2018

Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på
Fællesejevej 32, 4700 Næstved og
Kirkebakken 66, 4736 Karrebæksminde

Afgørelserne er truffet efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven og efter retningslinjerne i bekendtgørelse om jordvarmeanlæg, nr. 240 af den 27. februar 2017.

Du kan se afgørelserne her:

Fællesejevej 32, 4700 Næstved (åbnes i nyt vindue)

Kirkebakken 66, 4736 Karrebæksminde (åbnes i nyt vindue)

Klagevejledning:

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer.
 Klagefristen udløber 4. juli 2018. Hvis du ønsker at klage, skal du bruge Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
 En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 28. juni 2018