Forslag til Lokalplan 098 ved Svenstrup Efterskole

14. juni 2018

Forslag til Lokalplan 098 for opførelse af vikingehus ved Svenstrup Efterskole, er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 11.06.2018.

Formålet med lokalplanen

Lokalplanens formål er:

• At skabe grundlag for opførelse af et vikingehus

• At fastlægge retningslinjer for nye bygningers placering og materialekarakter i harmoni med omgivelserne.

• At sikre bevaring af levende hegn langs Dybsøvej.

• At sikre, at ny bebyggelse opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse.

Se Lokalplanforslag 098 HER

2 ugers offentlig høring
Forslaget er fremlagt fra d. 14.06.2018 til d. 28.06.2018. Derefter vil Plan- og Erhvervsudvalget tage stilling til sagen.

Lokalplanforslaget kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside, www.naestved.dk/forslag og er fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice, Næstved Hovedbibliotek, indenfor normal åbningstid.

Dine muligheder
Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden d. 28.06.2018.

Miljøvurdering
Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 12.07.2018.

Midlertidige retsvirkninger
For ejendomme der er omfattet af lokalplanforslaget gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 28. juni 2018