Indvindingstilladelse til indvinding af 150 m³ grundvand

12. juni 2018

Næstved Kommune har meddelt en fornyet og nedsat indvindingstilladelse til Skælskørvej 73, 4250 Fuglebjerg, til indvinding af 150 m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 215.629 til landbrugsdrift.

Næstved Kommune har meddelt en fornyet og nedsat indvindingstilladelse til Skælskørvej 73, 4250 Fuglebjerg til indvinding af 150 m3 grundvand pr. år til landbrugsdriften.

Læs afgørelsen her. Boringsrapport kan ses for DGU nr. 215.629 her (pdf, nyt vindue)

Afgørelsen er truffet efter § 20 og 21 i vandforsyningsloven.

Næstved Kommune har vurderet at afgørelse om tilladelse af ovenstående ikke er omfattet af VVM-pligt.

Se VVM-screeningskema her (pdf, nyt vindue) og læs afgørelsen om ikke-VVM-pligt her. (pdf, nyt vindue)

Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 1440 af 23. november 2016 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer. Klagefristen udløber den 10.juli 2018.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Næstved Kommune har foretaget en VVM screening og vurderet, at en fortsat indvinding på 150 m3 grundvand pr. år til fra boring med DGU nr. 215.629 til landbrugsdriften på Skælskørvej 73, 4250 Fuglebjerg ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Indvindingstilladelserne vurderes ikke, at være omfattet af VVM-pligt.
Afgørelsen om ikke-VVM pligt kan påklages i henhold til planlovens §§ 58-59. Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Klageportalen som oplyst ovenover.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 28. juni 2018