Landzonetilladelse - Torpevej 4, 4160 Herlufmagle

14. juni 2019

Næstved Kommune har i uge 24/2019 givet landzonetilladelse på Torpevej 4, 4160 Herlufmagle

Der gives landzonetilladelse til at udvide bygning med dyreklinik på matr. nr. 5a, Torpe By, Herlufmagle, beliggende Torpevej 4, 4160 Herlufmagle.

Læs afgørelsen


Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 12. juli  2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 28. juni 2019