Forslag til Lokalplan 103

17. juni 2019

Forslag til Lokalplan 103 for et boligområde syd for Klosterskoven, Næstved, er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 11.06.2019.

Formålet med lokalplanen

Lokalplanens formål er:

o    at skabe et boligområde af høj arkitektonisk kvalitet med fritliggende parcelhuse, dobbelthuse samt rækkehuse

o    at sikre at bebyggelsen opføres i naturmaterialer, der sikrer bebyggelsens arkitektoniske udtryk over tid.

o   at sikre områdets landskabelige værdier.

o   at sikre den nødvendige støjafskærmning mellem den nye bebyggelse og Vestre Ringvej.

o   at området får en grøn karakter med grønninger og levende hegn langs veje, stier og friarealer.

o   at sikre stiforbindelser til naboområdet mod syd og til den eksisterende stiforbindelse til Digtervejsskolen.

o   at overføre området til byzone.

Se Lokalplanforslag 103 HER

Borgermøde
I forbindelse med offentlighedsperioden afholdes der borgermøde torsdag d. 27.06.2019 kl. 19.00 til 20.30 i Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved.

10 ugers offentlig høring
Forslaget er fremlagt fra d. 17.06.2019 til d. 26.08.2019. Derefter vil Plan- og Erhvervsudvalget tage stilling til sagen.

Lokalplanforslaget kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside, www.naestved.dk/forslag og er fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice, Næstved Hovedbibliotek, indenfor normal åbningstid.

Dine muligheder
Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden d. 26.08.2019.

Miljøvurdering
Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 15.07.2019.

Midlertidige retsvirkninger
For ejendomme der er omfattet af lokalplanforslaget gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 28. juni 2019