Endelig vedtagelse af Lokalplan 093 for et solcelleanlæg øst for Blangslev

12. juli 2019

Næstved Byråd har den 25. juni 2019 endeligt vedtaget Lokalplan 093 for et solcelleanlæg øst for Blangslev.

Formål med lokalplanen

Lokalplanens formål er, at:

  • Området kan anvendes til solenergianlæg og de for anlæggets drift nødvendige tekniske installationer og bygninger.
  • Risikoen for refleksion minimeres.
  • Solcelleanlægget fremstår harmonisk i landskabet.
  • Der udlægges areal til beplantningsbælte for at afskærme og derved sikre, at solcelleanlægget indpasses i landskabet.
  • Hensyn til boliger på naboejendomme sikres herunder overholdelse af respektzone på 100 meter.  

Ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplanen svarer med mindre justeringer til forslag af den 21. januar 2019.  

Lokalplanen kan ses her

Lokalplanen er endvidere fremlagt til gennemsyn på Rådhuset samt Borgerservice på Næstved Hovedbibliotek inden for normal åbningstid.  

Retsvirkning

Lokalplanen er nu gældende for anvendelsen af området og vil blive offentliggjort på Planinfo’s hjemmeside.  

Klagevejledning

I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 er det kun retslige spørgsmål, der kan påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed - herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over hensigten med lokalplan. 

Klagen skal indsendes til Natur- og Miljøklagenævnet via klageportalen, som kan findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens offentliggørelse. Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen. 

Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside her.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 12. juli 2019