Anmeldelse af køresilo på Åbovej 17, 4160 Herlufmagle

9. maj 2018

Næstved Kommune har meddelt accept af den anmeldte køresilo på Åbovej 17, 4160 Herlufmagle.

Næstved Kommune har behandlet en anmeldelse på Åbovej 17, 4160 Herlufmagle, om etablering af en ca. 43 meter lang og 8 meter bred køresilo til ensilage og tilhørende beholder på 10m3 til udsprinkling af ensilagesaft.

 

Vi vurderer, at etablering af køresiloen opfylder de kriterier, som er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11 og meddeler hermed, at det anmeldte ikke kræver en godkendelse af hele husdyrbruget.

 

Hvis du har interesse i sagen, kan du ved henvendelse til Næstved Kommune få tilsendt en kopi af afgørelsen. Du skal rette henvendelse til Center for Plan & Miljø på tlf. 55 88 61 50 eller på mail

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages inden 4 uger til Miljø og Fødevareklagenævnet fra afgørelsen er meddelt, af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer. Klagefristen udløber den 1. juni 2018.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail eller telefon 72405600.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 9. maj 2018