Landzonetilladelse - Tystrupvej 27, 4250 Fuglebjerg

14. maj 2019

Næstved Kommune har i uge 20/2019 givet landzonetilladelse på Tystrupvej 27, 4250 Fuglebjerg

Der gives landzonetilladelse til opførelse af kombineret carport og udhusbygning på matr. nr. 15g, Vinstrup By, Tystrup, beliggende Tystrupvej 27, 4250 Fuglebjerg.


Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 10. juni 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail: 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 14. maj 2019