Endelig vedtagelse af lokalplan 088

8. marts 2018

Plan- og Ejendomsudvalget har d. 04.12.2017 endeligt vedtaget Lokalplan 088 for et boligområde syd for Nygårdsvej

Formålet med lokalplanen

Lokalplanens formål er:

• At skabe et nyt boligområde med helårsbeboelse i form af tæt/lav bebyggelse såsom række-, kæde- eller
klyngehuse samt etageboliger.

• At sikre etablering af grønne friarealer

Ændringer ved den endelige vedtagelse
Lokalplanen svarer med mindre justeringer til forslag af 25.09.2017.

Lokalplanen kan ses her: Lokalplan 088

Lokalplanen er endvidere fremlagt til gennemsyn på Rådhuset samt Borgerservice Næstved Hovedbibliotek,
indenfor normal åbningstid.

Retsvirkninger
Lokalplanen er nu gældende for anvendelsen af området, og vil blive offentliggjort på PlanDK´s hjemmeside,
www.plansystemdk.dk

Klagevejledning
I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 4, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages
over spørgsmål om planens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over
hensigten med lokalplanen.

Klagen skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen, som kan findes på www.borger.dk eller
www.virk.dk. Klage skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter lokalplanens
offentliggørelse.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter
offentliggørelsen.

Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på Planklagenævnets hjemmeside,
www.nmkn.dk.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. marts 2018