Øget indvindingstilladelse til Saltø Gods, Saltøvej 59, 4700 Næstved

8. marts 2018

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til øget indvinding fra 1.500 m3 til 3.000 m3/år til Saltø Gods vandværk.

Afgørelsen er truffet efter § 20 i vandforsyningsloven.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet af enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer. Klagefristen udløber den 5. april 2018.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Næstved Kommune har foretaget en VVM screening og vurderet at en indvinding på 3.000 m3 grundvand pr. år fra Saltø Gods vandværk ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Tilladelserne til Saltø Gods vandværk vurderes ikke, at være omfattet af VVM-pligt.
Denne afgørelse kan påklages i henhold til planlovens §§ 58-59. Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Klageportalen som oplyst ovenover.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 8. marts 2018