Forslag til lokalplan 080, for et område til center- og erhvervsformål ved Køgevej

1. november 2018

Næstved Byråd har den 30. oktober 2018 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan 080, for et område til center- og erhvervsformål ved Køgevej.

Formålet med lokalplanen

Lokalplanforslaget skal muliggøre at området anvendes til center- og erhvervsformål, herunder butikker til udvalgsvarehandel og særlig pladskrævende varegrupper samt kontor- og serviceerhverv. Planen skal endvidere forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne, samt overføre en del af området fra landzone til byzone.

Offentlig høring

Forslaget er fremlagt fra den 01. november 2018 - 3. januar 2019.

Her kan du læse lokalplanforslaget

Lokalplanforslag 080 (link)

www.plandata.dk kan du finde alle offentliggjorte planer. Planerne er også fremlagt til gennemsyn på Rådhuset og Borgerservice, Næstved Hovedbibliotek, indenfor normal åbningstid.

Borgermøde

I forbindelse med offentlighedsperioden afholdes der borgermøde torsdag den 29. november 2018, kl 19.00-20.30 i Mødelokale 2, Rådmandshaven 20.

Dine muligheder

Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til eller med post til Byplan, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 3. januar 2019.

Midlertidige retsvirkninger

For ejendomme der er omfattet af lokalplanforslaget gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter - Lovbekendtgørelse nr.448 af 10. maj 2017 med senere ændringer - skal planer herunder lokalplaner og kommuneplantillæg, som tilvejebringes af offentlige myndigheder, vurderes med henblik på behovet for en konkret miljøvurdering for den pågældende plan.

På baggrund af en screening er det vurderet, at der bør udarbejdes en miljørapport, der belyser påvirkning på bymiljø, støjpåvirkning, og de trafikale forhold mm. Miljørapporten kan medvirke til at identificere eventuelle påvirkninger og dermed opstille afbødende foranstaltninger og igangsætteeventuel overvågning.

Miljørapporten er indarbejdet i lokalplanen og sendt i høring samtidig med den.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse vedr. miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid frabekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til denfølgende hverdag. I det tilfælde betyder det, at klagefristen udløber den 30. november 2018.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på klageportalen med NemID.

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for Næstved Kommune i Klageportalen. Vi sender herefter din klage videre til Planklagenævnet med vores bemærkninger, medmindre vi beslutter at imødekomme din klage.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder,organisationer og offentlige myndigheder. Betaling af gebyret er en betingelse nævnets behandling af din klage. Du får gebyret retur, hvis du får medhold i din klage.

Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke forinden er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af Klageportalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage. Desuden er landsdækkende foreninger og organisationer klageberettigede, hvis de har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller at varetagevæsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. De skal dog have vedtægter eller love, som dokumenterer formålet og at de repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Ønsker du afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder, fra du har modtaget afgørelsen fra Planklagenævnet.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 1. november 2018