Landzonetilladelse - Åtoften 5 og Ladbyvej 51B

9. november 2018

Næstved Kommune har i uge 45/2018 givet landzonetilladelse på Åtoften 5 og Ladbyvej 51B

Landzonetilladelse til udskiftning af bolig og anvendelse af eksisterende bolig som udhus på matr. nr. 14al, Rislev By, Rislev, beliggende Åtoften 5, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til etablering af  op til 500 m2 vandhul på matr. nr. 13h, Ladby By, Herlufsholm, beliggende Ladbyvej 51B, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen 


Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn du vil klage til og logger på portalen med NemId. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 7. december 2018.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 9. november 2018