Endelig vedtagelse af Lokalplan 096 for Næstved Storcenter

26. november 2018

Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan 096 for Næstved Storcenter, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 9

 

Lokalplan 096 for Næstved Storcenter samt Kommuneplantillæg nr. 9 er vedtaget endeligt med følgende ændringer, af Byrådet den 20. november 2018:

  • Den maksimale bygningshøjde gøres mindre for de dele af storcenteret, der ligger tættest på boligområderne (redegørelse - afsnit vedr. bebyggelse og anlæg samt §6.8 og kortbilag 2)
  • Lokalplanen får tilføjet en vurdering af lokalplanens forhold til EU's habitatdirektiv (redegørelsen (lokalplan + kommuneplantillæg) - afsnit vedr. lokalplanens forhold til miljøet)
  • Lokalplanen får tilføjet en bestemmelse, der muliggør mindre tilbygninger til lager og produktion uden for byggefelt (§6.4)
  • Lokalplanen får fjernet muligheden for udeservering (§7.9)
  • Lokalplanen udvides med et kortbilag, der regulerer placering af skiltning, pyloner og flaggrupper (§8.1)
  • Lokalplanen får tilføjet en bestemmelse, der begrænser facadebelysning om natten af hensyn til naboer (§8.3)
  • Lokalplanen får fjernet muligheden for udeservering (§9.1)

Her kan du læse lokalplanforslag og kommuneplantillæg
Lokalplan 096
Kommuneplantillæg nr. 9

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk > se kort med alle planer, kan du finde alle offentliggjorte planer. Planerne er også fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice, Næstved Hovedbibliotek, indenfor normal åbningstid.

KLAGEVEJLEDNING
Du kan klage over den endelige plan til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige, om lokalplanen er udarbejdet efter gældende lovgivning. Du kan derimod ikke klage over, hvorvidt planens indhold er hensigtsmæssigt, herunder om kommunen burde have vedtaget en anden planløsning.

Klagen skal være indgivet senest fire uger efter lokalplanens offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk (du søger på ”klageportal”) og www.virk.dk (du søger på ”Klag til”). Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for Næstved Kommune i Klageportalen. Vi sender herefter din klage videre til Planklagenævnet med vores bemærkninger, medmindre vi beslutter at imødekomme din klage.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Betaling af gebyret er en betingelse nævnets behandling af din klage. Du får gebyret retur, hvis du får medhold i din klage.

Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke forinden er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af Klageportalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune, som videresender anmodningen til Planklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage. Desuden er landsdækkende foreninger og organisationer klageberettigede, hvis de har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller at varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. De skal dog have vedtægter eller love, som dokumenterer formålet og at de repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Ønsker du afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder, fra du har modtaget afgørelsen fra Planklagenævnet.

Med venlig hilsen
Center for Plan og Miljø

Team Plan, Geodata og Klima


Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 26. november 2018