Landzonetilladelser - Tornelundsvej 5 og Mogenstrup Parkvej 10

15. november 2019

Næstved Kommune har i uge 46/2019 givet landzonetilladelse på Tornelundsvej 5 og Mogenstrup Parkvej 10

Landzonetilladelse til etablering af 3500 m2 sø på matr. nr. 13c, Tybjerg By, Tybjerg, beliggende Tornelundsvej 5, 4690 Haslev.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til opførelse  af en tilskueroverdækning på 11,76 m2 til Fladsåskolens kunstgræsbane på matr. nr. 1m, Blangslev By, Mogenstrup, beliggende Mogenstrup Parkvej 10, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 13. december 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 15. november 2019