Landzonetilladelse - Ålehusvej 14B

15. november 2019

Næstved Kommune har i uge 46/2019 givet landzonetilladelse på Ålehusvej 14 B, 4160 Herlufmagle

Landzonetilladelse til at udskifte det eksisterende fugletårn ved Ravnstrup Sø vest for Herlufmagle,  med et nyt på samme placering på matrikel nr. 1ad, Ravnstrup Hgd., Herlufmagle, beliggende Ålehusvej 14B, 4160 Herlufmagle. Tårnet udføres i træ, beplantningen omkring tårnet bevares, og den beskyttede mose påvirkes ikke væsentligt.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 13. december 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 15. november 2019