Landzonetilladelse - Spjellerupvej 113

19. november 2019

Næstved Kommune har i uge 48/2019 givet landzonetilladelse på Spjellerupvej 113, 4700 Næstved

Landzonetilladelse til bygning til løsdrift / læskur og ridebane på matr. nr. 14d, Spjellerup By, Marvede, beliggende Spjellerupvej 113, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 27. december 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 29. november 2019