Landzonetilladelse - Fællesejevej 41, Gammel Skovridervej 2 og Ny Præstøvej 321

12. oktober 2018

Næstved Kommune har i uge 41/2018 givet landzonetilladelse på Fællesejevej 41, Gammel Skovridervej 2 og Ny Præstøvej 321

Landzonetilladelse til etablering af hestepension i eksisterende stald på matr. nr. 9a, Ll. Næstved By, Herlufsholm, beliggende Fællesejevej 41, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til etablering af 200 m2 sø på matr. nr. 2a, Ladby By, Herlufsholm, beliggende Gammel Skovridervej 2, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af sø til 1000 m2 på matr. nr. 16i, Rønnebæk By, Rønnebæk, beliggende Ny Præstøvej 321, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen


Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn du vil klage til og logger på portalen med NemId. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 9. november 2018.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 12. oktober 2018